17 T10, 2018

Vô thường

Sự vận hành của quy luật vô thường ra sao? Hãy cùng đến với bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về những điều này.

143 0
43

17 T10, 2018

Vô thường

Sự vận hành của quy luật vô thường ra sao? Hãy cùng đến với bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về những điều này.

143 0
43

Bình luận (0)