04 T6, 2022

Vô minh là gì? Vô minh từ đâu mà ra?

“Một người học Phật Pháp, tu Phật Pháp phải xác định được mình có kẻ thù, kẻ thù đó chính là vô minh; và nếu suy nghĩ sâu xa hơn thì vô minh không phải chỉ là kẻ thù riêng của người tu hành mà là kẻ thù chúng của tất cả chúng sinh” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Vậy vô minh là gì? Vô minh từ đâu mà ra?

23 0
1

04 T6, 2022

Vô minh là gì? Vô minh từ đâu mà ra?

“Một người học Phật Pháp, tu Phật Pháp phải xác định được mình có kẻ thù, kẻ thù đó chính là vô minh; và nếu suy nghĩ sâu xa hơn thì vô minh không phải chỉ là kẻ thù riêng của người tu hành mà là kẻ thù chúng của tất cả chúng sinh” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Vậy vô minh là gì? Vô minh từ đâu mà ra?

23 0
1

Bình luận (0)