11 T5, 2023

Về thăm nơi Đức Phật Thích Ca Đản sinh - Tại Lâm Tỳ Ni, Nepal

Về thăm nơi Đức Phật Thích Ca Đản sinh - Tại Lâm Tỳ Ni, Nepal | Thầy Thích Trúc Thái Minh

45 0
3

Bình luận (0)