22 T1, 2020

Vấn đáp về cách cúng dường Tam Bảo

Cúng dường Phật là trợ duyên cho những người đến chùa, mong muốn họ khởi được lòng tôn kính Phật; cúng dường Pháp là đưa những lời Phật dạy đến với mọi người, khiến cho người người biết bỏ ác làm lành, làm lợi ích cho số đông, mang lại hạnh phúc cho thế gian; cúng dường Tăng là để Tăng chúng duy trì được lời Phật dạy, làm cho chúng sinh thấy rằng giáo Pháp của Phật đưa đến an vui, và tạo điều kiện cho chư Tăng tập trung tu hành, đắc quả giải thoát. Cho nên, cúng dường Tam Bảo được phước báu vô cùng thù thắng! Vậy cúng dường Tam Bảo có cần bạch Phật không? Hay chỉ bỏ vào hòm công đức là được lợi ích? Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh qua video sau trên đây!

269 0

22 T1, 2020

Vấn đáp về cách cúng dường Tam Bảo

Cúng dường Phật là trợ duyên cho những người đến chùa, mong muốn họ khởi được lòng tôn kính Phật; cúng dường Pháp là đưa những lời Phật dạy đến với mọi người, khiến cho người người biết bỏ ác làm lành, làm lợi ích cho số đông, mang lại hạnh phúc cho thế gian; cúng dường Tăng là để Tăng chúng duy trì được lời Phật dạy, làm cho chúng sinh thấy rằng giáo Pháp của Phật đưa đến an vui, và tạo điều kiện cho chư Tăng tập trung tu hành, đắc quả giải thoát. Cho nên, cúng dường Tam Bảo được phước báu vô cùng thù thắng! Vậy cúng dường Tam Bảo có cần bạch Phật không? Hay chỉ bỏ vào hòm công đức là được lợi ích? Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh qua video sau trên đây!

269 0
7

Bình luận (0)