17 T10, 2018

Tránh xa hai cực đoan - Kinh Nikaya

Người đệ tử Phật khi bước trên lộ trình tu học là dấn thân bước đi trên con đường tu sửa thân tâm, bỏ đi tham dục, luyến ái tầm thường của thế gian để tìm về nơi giác ngộ, giải thoát.

4 0
0

17 T10, 2018

Tránh xa hai cực đoan - Kinh Nikaya

Người đệ tử Phật khi bước trên lộ trình tu học là dấn thân bước đi trên con đường tu sửa thân tâm, bỏ đi tham dục, luyến ái tầm thường của thế gian để tìm về nơi giác ngộ, giải thoát.

4 0
0

Bình luận (0)