01 T6, 2021

Sự kiện Đức Phật chọn nhân duyên đản sinh và bài học về làm chủ số phận

Kính bạch trên Thầy … Con đọc trong Kinh Phật thấy tiền thân của Đức Phật là Bồ tát Hộ Minh trước khi đản sinh Bồ tát Hộ Minh đã quan sát chọn lựa kỹ càng. Tám nhân duyên hội tụ...

101 0
12

01 T6, 2021

Sự kiện Đức Phật chọn nhân duyên đản sinh và bài học về làm chủ số phận

Kính bạch trên Thầy … Con đọc trong Kinh Phật thấy tiền thân của Đức Phật là Bồ tát Hộ Minh trước khi đản sinh Bồ tát Hộ Minh đã quan sát chọn lựa kỹ càng. Tám nhân duyên hội tụ...

101 0
12

Bình luận (0)