27 T4, 2023

Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí" - Kinh Hiền Nhân bài 7

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại: "Nhận diện Bậc hiền trí - Kinh Hiền Nhân bài 7", ngày 08/3/Quý Mão (tức ngày 27/4/2023)

70 9
9

Bình luận (9)