07 T7, 2022

Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 2" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 2" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

63 0
0

07 T7, 2022

Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 2" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 2" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

63 0
0

Bình luận (0)