25 T11, 2021

Người sống ở đời làm sao để vừa phát triển sự nghiệp, vừa tu học được Phật Pháp để mở mang trí tuệ?

Việc làm sao để vừa sống đời tại gia, vẫn phát triển sự nghiệp và vừa có thể nâng sự hiểu biết, giác ngộ Phật Pháp có lẽ là câu hỏi của không ít người khi mới biết đến đạo Phật. Trong buổi chia sẻ Phật Pháp với đoàn bệnh viện mắt, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giải đáp thắc mắc trên.

57 0
15

25 T11, 2021

Người sống ở đời làm sao để vừa phát triển sự nghiệp, vừa tu học được Phật Pháp để mở mang trí tuệ?

Việc làm sao để vừa sống đời tại gia, vẫn phát triển sự nghiệp và vừa có thể nâng sự hiểu biết, giác ngộ Phật Pháp có lẽ là câu hỏi của không ít người khi mới biết đến đạo Phật. Trong buổi chia sẻ Phật Pháp với đoàn bệnh viện mắt, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giải đáp thắc mắc trên.

57 0
15

Bình luận (0)