28 T7, 2021

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

40 0
1

28 T7, 2021

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

40 0
1

Bình luận (0)