01 T10, 2022

Khởi ý nghĩ bất kính Tam Bảo phải làm sao?

"Con kính bạch trên Sư Thầy, con mong Thầy chỉ cho con cách sám hối khi khởi niệm bất kính, xúc phạm với Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần ạ".

118 0
6

Bình luận (0)