18 T11, 2021

"Học từ con chim sẻ" - câu 221 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

103 1
7

18 T11, 2021

"Học từ con chim sẻ" - câu 221 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

103 1
7

Bình luận (1)