30 T11, 2020

Hiểu rõ nhân quả để đón ngũ phúc vào nhà | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Để đón ngũ phúc vào nhà, mỗi người cần phải gắng gieo những nhân thiện lành tương ứng với quả phúc đó.Vậy, gieo những nhân gì để được đầy đủ ngũ phúc...

1510 41
396

30 T11, 2020

Hiểu rõ nhân quả để đón ngũ phúc vào nhà | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Để đón ngũ phúc vào nhà, mỗi người cần phải gắng gieo những nhân thiện lành tương ứng với quả phúc đó.Vậy, gieo những nhân gì để được đầy đủ ngũ phúc...

1510 41
396

Bình luận (41)