17 T10, 2018

Giới luật - Kinh Nikaya

Hạnh phúc hay khổ đau, lợi ích hay hiểm nguy, tất cả đều từ tâm, đều phụ thuộc vào việc giữ gìn hay hủy hoại giới luật. Để hiểu rõ hơn những lợi ích mà giới luật đem lại...

148 0

17 T10, 2018

Giới luật - Kinh Nikaya

Hạnh phúc hay khổ đau, lợi ích hay hiểm nguy, tất cả đều từ tâm, đều phụ thuộc vào việc giữ gìn hay hủy hoại giới luật. Để hiểu rõ hơn những lợi ích mà giới luật đem lại...

148 0
4

Bình luận (0)