31 T5, 2020

Giá trị của niềm tin và 3 điều giúp ta tăng trưởng & giữ vững lòng tin | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đức Phật dạy rằng, lòng tin hay niềm tin là mẹ của vô lượng công đức. Đó cũng chính là giá trị của niềm tin. Làm sao để chúng ta có thể xác quyết được...

1 0
2

31 T5, 2020

Giá trị của niềm tin và 3 điều giúp ta tăng trưởng & giữ vững lòng tin | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đức Phật dạy rằng, lòng tin hay niềm tin là mẹ của vô lượng công đức. Đó cũng chính là giá trị của niềm tin. Làm sao để chúng ta có thể xác quyết được...

1 0
2

Bình luận (0)