09 T9, 2022

Đời là bể khổ, giác ngộ đừng mê

Mỗi chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này đều không thoát khỏi 8 nỗi khổ của kiếp nhân sinh đó là: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ uẩn khổ. Chính vì vậy mới có câu nói “đời là bể khổ”, đó là sự thật mà mỗi chúng ta cần giác ngộ, "và chúng ta chỉ có thấy đúng sự thật thì mới có thể có phương pháp giải quyết đúng" - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

66 0
3

09 T9, 2022

Đời là bể khổ, giác ngộ đừng mê

Mỗi chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này đều không thoát khỏi 8 nỗi khổ của kiếp nhân sinh đó là: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ uẩn khổ. Chính vì vậy mới có câu nói “đời là bể khổ”, đó là sự thật mà mỗi chúng ta cần giác ngộ, "và chúng ta chỉ có thấy đúng sự thật thì mới có thể có phương pháp giải quyết đúng" - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

66 0
3

Bình luận (0)