11 T10, 2021

Chương trình ra mắt hơn 40 đạo tràng Phật tử Chùa Ba Vàng, ngày 05/9/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

71 0
9

11 T10, 2021

Chương trình ra mắt hơn 40 đạo tràng Phật tử Chùa Ba Vàng, ngày 05/9/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

71 0
9

Bình luận (0)