17 T10, 2018

Giới luật - Kinh Nikaya

Để hiểu rõ hơn những lợi ích mà giới luật đem lại cho những ai trì giới, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Giới luật - Kinh Nikaya nhé!

148 0

17 T10, 2018

Giới luật - Kinh Nikaya

Để hiểu rõ hơn những lợi ích mà giới luật đem lại cho những ai trì giới, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Giới luật - Kinh Nikaya nhé!

148 0
6

Bình luận (0)