25 T9, 2020

Dùng chánh Pháp làm ngọn đèn | Phẩm Hãy tự thắp đuốc lên mà đi

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe Pháp thoại "Dùng chánh Pháp làm ngọn đèn" trong tạng kinh Nikaya để hiểu lời Phật dạy về điều này.

32 0
2

Bình luận (0)