08 T4, 2019

Đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy

Khổ lụy, này các Tỳ Kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là cay đắng, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách…Theo vậy, này các Tỳ – Kheo, các ông phải học tập như sạu: “Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú.” (Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tương Ưng Bộ II, Chương 6, Phẩm 1, Phần Lưỡi Câu, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.390) Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

79 0

08 T4, 2019

Đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy

Khổ lụy, này các Tỳ Kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là cay đắng, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách…Theo vậy, này các Tỳ – Kheo, các ông phải học tập như sạu: “Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú.” (Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tương Ưng Bộ II, Chương 6, Phẩm 1, Phần Lưỡi Câu, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.390) Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

79 0
2

Bình luận (0)