09 T8, 2020

Chư Tăng chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi

Y theo lời Phật dạy trong duyên khởi kinh Tam Bảo (Châu Báu), tụng trì kinh Paritta với đầy đủ đức tin sẽ được sự cảm ứng hộ trì. Thế nên, mặc dù trong đêm khuya, thời tiết mưa bão, những bước chân của chư Tăng chùa Ba Vàng, chẳng quản nhọc nhằn, vẫn không dừng kinh hành tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo. Với tâm nguyện chí thành, đem công đức tu tập này hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 mau hoá giải, nhân dân và đất nước sớm được bình an trở lại...

76 0

09 T8, 2020

Chư Tăng chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi

Y theo lời Phật dạy trong duyên khởi kinh Tam Bảo (Châu Báu), tụng trì kinh Paritta với đầy đủ đức tin sẽ được sự cảm ứng hộ trì. Thế nên, mặc dù trong đêm khuya, thời tiết mưa bão, những bước chân của chư Tăng chùa Ba Vàng, chẳng quản nhọc nhằn, vẫn không dừng kinh hành tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo. Với tâm nguyện chí thành, đem công đức tu tập này hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 mau hoá giải, nhân dân và đất nước sớm được bình an trở lại...

76 0
5

Bình luận (0)