27 T10, 2022

Tu bát quan trai thế nào để được nhiều công đức?

Con nghe Thầy giảng công đức tu bát quan trai giới rất lớn, nhưng con ở xa chùa và bận nhiều công việc nên rất khó để đến chùa, vậy nên vào các ngày bình thường con có thể tự mở video của quý Sư và nhận bát quan trai

189 0

27 T10, 2022

Tu bát quan trai thế nào để được nhiều công đức?

Con nghe Thầy giảng công đức tu bát quan trai giới rất lớn, nhưng con ở xa chùa và bận nhiều công việc nên rất khó để đến chùa, vậy nên vào các ngày bình thường con có thể tự mở video của quý Sư và nhận bát quan trai

189 0
7

Bình luận (0)