Người Việt Nam có tục thờ cúng tổ tiên. Vào ngày Tết và ngày qua đời của người thân trong gia đình. Trong những ngày đó con cháu đều cố gắng sắm lễ cúng giỗ để dâng cúng người đã khuất. Đó là phong tục cúng giỗ, Tết của người dân Việt Nam.

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, phẩm thứ 7, có đoạn: “Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi, đã chứng đặng phần Thánh quả sẽ sanh vào cõi Trời, cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối biện, chậm sanh vào chốn lành”.

Như vậy, từ đoạn kinh trên, chúng ta thấy những việc chúng ta làm cho người chết sẽ ảnh hưởng tới việc tái sinh của họ. Việc sắm lễ cúng giỗ của chúng ta cũng như vây, không phải cứ cúng sao thì cúng. Có câu: “Âm siêu Dương thới”, nghĩa là cõi âm và cõi dương đều ảnh hưởng đến nhau. Nếu chúng ta biết cúng tế đúng Pháp thì cả người sống và người chết được phước báu. Ngược lại, nếu chúng ta cúng tế không đúng Pháp thì không những người sống bị tổn phước mà người mất cũng không được phước lành gì.

Vậy theo góc nhìn của đạo Phật, thiết lập đàn lễ như thế nào thì cả người sống lẫn người mất đều được lợi ích?

Mời quý vị và các bạn lắng nghe video trên đây!

Xem thêmBài cúng giỗ, mùng 1, tuần rằm

5 điều cần nhớ để lời cầu nguyện được linh ứng

Lễ bái cầu cúng thế nào cho được lợi ích?

 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài