04 T3, 2019

Lợi ích từ việc hoan hỷ với sự cúng dường

Nếu con cúng dường bằng tịnh vật mà trong gia đình chồng con chưa hiểu Phật pháp, không hoan hỷ thì sự cúng dường đó còn được công đức không ạ? Tuy nhiên, con vẫn quyết tâm phát nguyện cúng dường như thế thì có được công đức không ạ?...

65 0

04 T3, 2019

Lợi ích từ việc hoan hỷ với sự cúng dường

Nếu con cúng dường bằng tịnh vật mà trong gia đình chồng con chưa hiểu Phật pháp, không hoan hỷ thì sự cúng dường đó còn được công đức không ạ? Tuy nhiên, con vẫn quyết tâm phát nguyện cúng dường như thế thì có được công đức không ạ?...

65 0
3

Bình luận (0)