16 T12, 2022

Giới - Định - Tuệ và 6 nguồn nuôi dưỡng giới thân, tuệ mạng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về giới, định, tuệ và 6 nguồn nuôi dưỡng giới thân, tuệ mạng

1886 14
89

16 T12, 2022

Giới - Định - Tuệ và 6 nguồn nuôi dưỡng giới thân, tuệ mạng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về giới, định, tuệ và 6 nguồn nuôi dưỡng giới thân, tuệ mạng

1886 14
89

Bình luận (14)