13 T5, 2022

Dùng tâm từ bi để hóa giải sân hận, phiền não

Tâm từ là tâm yêu thương, tâm vô sân, tâm rất mát lành. Chúng ta phải thực tâm như thế nào để khởi sinh được tâm từ?

16 0
0

13 T5, 2022

Dùng tâm từ bi để hóa giải sân hận, phiền não

Tâm từ là tâm yêu thương, tâm vô sân, tâm rất mát lành. Chúng ta phải thực tâm như thế nào để khởi sinh được tâm từ?

16 0
0

Bình luận (0)