26 T10, 2020

Xúc động trước lời bạch về tâm nguyện xuất gia của cư sĩ tập tu trước Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trải qua một thời gian tu tập và làm phận sự, duyên lành hội đủ, 20 nam nữ cư sĩ đã được đọc lời phát nguyện xuất gia dưới sự chứng minh của Sư Phụ cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng...

34 1
5

26 T10, 2020

Xúc động trước lời bạch về tâm nguyện xuất gia của cư sĩ tập tu trước Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trải qua một thời gian tu tập và làm phận sự, duyên lành hội đủ, 20 nam nữ cư sĩ đã được đọc lời phát nguyện xuất gia dưới sự chứng minh của Sư Phụ cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng...

34 1
5

Bình luận (1)