21 T7, 2021

Làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát? - Cách tốt nhất để siêu độ cho vong linh

Việc làm lễ cầu siêu cho người quá cố, cho các vong linh là một việc làm tốt. Làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

6225 15
119

Bình luận (15)