08 T9, 2023

Vì sao nói "Đức năng thắng số?"

Câu hỏi: "Kính bạch Thầy! Trong nhà con có con của con có hạn Tam tai, thì mọi người cứ bảo là "đức năng thắng số". Nếu muốn thắng số mà cần có đức thì phải làm như thế nào? Con xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con ạ."

1 0

08 T9, 2023

Vì sao nói "Đức năng thắng số?"

Câu hỏi: "Kính bạch Thầy! Trong nhà con có con của con có hạn Tam tai, thì mọi người cứ bảo là "đức năng thắng số". Nếu muốn thắng số mà cần có đức thì phải làm như thế nào? Con xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con ạ."

1 0
0

Bình luận (0)