16 T10, 2021

Vì sao người mất phải chịu khổ khi người nhà làm việc không lành?

Nếu người còn sống làm những việc không lành để cúng tế cho người mất ví dụ như sát sinh thì phước báu không có mà còn tạo thêm tội cho người đã mất

618 0
15

16 T10, 2021

Vì sao người mất phải chịu khổ khi người nhà làm việc không lành?

Nếu người còn sống làm những việc không lành để cúng tế cho người mất ví dụ như sát sinh thì phước báu không có mà còn tạo thêm tội cho người đã mất

618 0
15

Bình luận (0)