07 T9, 2021

Vì sao Địa Tạng Vương Bồ Tát không nguyện thành Phật sớm để cứu độ chúng sinh?

Tại sao Địa Tạng Vương Bồ Tát không nguyện sớm thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật. Trí huệ của Phật sẽ viên mãn hơn Bồ Tát.

120 0
3

07 T9, 2021

Vì sao Địa Tạng Vương Bồ Tát không nguyện thành Phật sớm để cứu độ chúng sinh?

Tại sao Địa Tạng Vương Bồ Tát không nguyện sớm thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật. Trí huệ của Phật sẽ viên mãn hơn Bồ Tát.

120 0
3

Bình luận (0)