11 T6, 2020

Vì sao Địa Tạng Bồ Tát không nguyện sớm thành Phật để cứu độ chúng sinh?

Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi có thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Khi nói về đại nguyện của Ngài...

3 0
0

11 T6, 2020

Vì sao Địa Tạng Bồ Tát không nguyện sớm thành Phật để cứu độ chúng sinh?

Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi có thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Khi nói về đại nguyện của Ngài...

3 0
0

Bình luận (0)