Người xuất gia chân chính tu hành, thành tựu đạo nghiệp thì có công đức cứu độ được cha mẹ, giúp cho cha mẹ hướng tâm về Phật Pháp tu hành, chuyển ác làm lành. Sau khi cha mẹ mãn phần bỏ báo thân, thần thức được tái sinh vào cảnh giới lành, hoặc sinh Tiên hoặc sinh về cõi Phật. Đó là báo hiếu của người con xuất gia.

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *