15 T11, 2022

Vấn đáp Phật Pháp - Tọa đàm Lãnh đạo và tầm nhìn

Chùa Ba Vàng, ngay từ đầu là chùa rất nhỏ, Thầy có cách xác định tầm nhìn của mình như nào để phát triển đến như bây giờ?

2611 9
92

15 T11, 2022

Vấn đáp Phật Pháp - Tọa đàm Lãnh đạo và tầm nhìn

Chùa Ba Vàng, ngay từ đầu là chùa rất nhỏ, Thầy có cách xác định tầm nhìn của mình như nào để phát triển đến như bây giờ?

2611 9
92

Bình luận (9)