05 T11, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 29 (Rất lợi ích)

Công việc của con thường bị áp lực từ nhiều phía có khi muốn bỏ cuộc mà không có ai chia sẻ. Vậy trong đạo Phật có cách nào để giải tỏa căng thẳng?

1057 0
37

05 T11, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 29 (Rất lợi ích)

Công việc của con thường bị áp lực từ nhiều phía có khi muốn bỏ cuộc mà không có ai chia sẻ. Vậy trong đạo Phật có cách nào để giải tỏa căng thẳng?

1057 0
37

Bình luận (0)