Con bạch Thầy! Con có nghe các bạn hữu tu Tịnh độ nói nên tụng kinh Di Đà, còn các bạn tu Thiền thì nói nên tụng kinh Thiền. Con thì là Phật tử tu Tịnh Độ, buổi tối thì con tụng kinh Di Đà, buổi sáng thì con có nên tụng kinh Thiền (sám hối 6 căn) không ạ?

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trả Lời Về Tu Tịnh Độ Như Sau:

Mục đích Phật tử tu Tịnh độ là để vãng sinh. Nhưng muốn vãng sinh Tịnh độ cần phải đầy đủ công đức, phước báo, thiện căn. Trong mười nguyện của Đức Phổ Hiền có lời nguyện là sám hối nghiệp chướng. Chúng ta phải xét nếu mình còn nhiều lỗi lầm thì mình phải sám hối.

Chúng ta không nên bị chướng ngại, phân biệt nơi đó, tất cả đều là tu tâm. Nếu Phật tử cảm thấy có thể lên được thời khóa sám hối thì lên. Tu Tịnh độ không phải là không có sám hối. Ví dụ như: Ngũ Bách Danh, Hồng Danh, Từ Bi Thủy sám đều là pháp môn của pháp tu Tịnh độ. Sám hối là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau, làm cho tâm mình được thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì mới vãng sinh Tịnh Độ được.
Mà Phật tử cũng không nên phân biệt đây là Thiền, đây là của Tịnh độ. Các Phật tử cứ tu hành bình thường tu theo 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền để vãng sinh Tịnh Độ.

Xem thêm: Pháp Tu Giải Thoát Cho Phật Tử Tại Gia?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *