17 T10, 2018

Tu thân, khẩu, ý - Kinh Nikaya

Chúng sinh trôi lăn trong tam giới, gây tạo biết bao nhiêu ác nghiệp từ ba nghiệp thân, khẩu, ý; gây ra hết đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác mà không có điểm dừng.

40 0

17 T10, 2018

Tu thân, khẩu, ý - Kinh Nikaya

Chúng sinh trôi lăn trong tam giới, gây tạo biết bao nhiêu ác nghiệp từ ba nghiệp thân, khẩu, ý; gây ra hết đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác mà không có điểm dừng.

40 0
1

Bình luận (0)