07 T12, 2020

Tu thân - khẩu - ý | Kinh Nikaya

Nếu tu tập để sửa đổi và tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý thì lộ trình tìm đến hạnh phúc, an lạc của con người sẽ được rộng mở hơn, là nhân duyên thù thắng để thoát khỏi vòng trầm luân sinh tử...

626 0
14

07 T12, 2020

Tu thân - khẩu - ý | Kinh Nikaya

Nếu tu tập để sửa đổi và tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý thì lộ trình tìm đến hạnh phúc, an lạc của con người sẽ được rộng mở hơn, là nhân duyên thù thắng để thoát khỏi vòng trầm luân sinh tử...

626 0
14

Bình luận (0)