Kính bạch Thầy. Tại sao khi lên chùa bị trổ nhiều nghiệp? Có người giải thích rằng: Do mình lên chùa có phước nên nghiệp trổ ra để mình tu mà chuyển nghiệp. Nhưng con cũng nghe rằng: Do tâm nương tựa vào đại Tăng và người hướng dẫn không chặt nên bị trổ nhiều nghiệp. Vậy hiểu như nào là đúng ạ? Xin Thầy chỉ dạy.

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài