26 T4, 2020

Trong các kiếp trước, Đức Phật Thích Ca là ai?

Đức Phật Thích Ca là một con người siêu việt, thế gian không ai sánh bằng. Để chứng ngộ quả vị Phật, trong vô lượng kiếp trước, Ngài đã tu hành...

367 2
6

Bình luận (2)