02 T6, 2020

Thiếu nhi luôn trong trái tim Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sư Phụ chắc chắn cả một đời này, sẽ là người trông vườn, ươm vườn trí tuệ, và đặc biệt nhất là tuổi trẻ. Cho nên, đối với tuổi trẻ, Sư Phụ không tiếc...

2 0
3

02 T6, 2020

Thiếu nhi luôn trong trái tim Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sư Phụ chắc chắn cả một đời này, sẽ là người trông vườn, ươm vườn trí tuệ, và đặc biệt nhất là tuổi trẻ. Cho nên, đối với tuổi trẻ, Sư Phụ không tiếc...

2 0
3

Bình luận (0)