11 T7, 2020

Thiên ma Ba tuần tu phước gì mà được sinh về cõi trời nhưng lại phải làm ma? - nghe để tránh

Ma Ba Tuần là con ma từng đến quấy phá Đức Phật khi Ngài sắp thành đạo và phá hoại tâm người tu hành. Như vậy, Thiên ma Ba Tuần đã tu phước nghiệp gì...

6 0
0

11 T7, 2020

Thiên ma Ba tuần tu phước gì mà được sinh về cõi trời nhưng lại phải làm ma? - nghe để tránh

Ma Ba Tuần là con ma từng đến quấy phá Đức Phật khi Ngài sắp thành đạo và phá hoại tâm người tu hành. Như vậy, Thiên ma Ba Tuần đã tu phước nghiệp gì...

6 0
0

Bình luận (0)