10 T11, 2020

Thế nào là một vị Tỳ-kheo?

Theo Phật học, “Tỳ-kheo” có ba nghĩa, nghĩa thứ nhất là Khất sĩ, nghĩa thứ hai là Bố ma và nghĩa thứ ba là Phá ác. Nghĩa thứ nhất của một vị Tỳ-kheo...

26 0
1

10 T11, 2020

Thế nào là một vị Tỳ-kheo?

Theo Phật học, “Tỳ-kheo” có ba nghĩa, nghĩa thứ nhất là Khất sĩ, nghĩa thứ hai là Bố ma và nghĩa thứ ba là Phá ác. Nghĩa thứ nhất của một vị Tỳ-kheo...

26 0
1

Bình luận (0)