kéo xuống

Chương trình tu tập

Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

20 T7, 2020

Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Lễ cầu siêu vong linh thai nhi tại chùa

Xem thêm
Mới nhất

Đọc thêm

01 T1, 2020
01 T1, 2020
Bài 8 – PHẦN C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung)

Lần thứ 2 tu tập 49 ngày, chia thành 7 tuần: Trong 1 tuần thì 1 ngày tụng kinh và 6 ngày nghe Pháp. Lặp đi, lặp lại cho hết 49 ngày.

0 41

Bài 8 – PHẦN C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung)

01 T1, 2020
01 T1, 2020
Bài 8 – PHẦN D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ)

Lần thứ 3 tu tập 49 ngày, chia thành 7 tuần: Trong 1 tuần thì 1 ngày tụng kinh và 6 ngày nghe Pháp. Lặp đi, lặp lại cho hết 49 ngày.

0 5

Bài 8 – PHẦN D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ)

11 T1, 2019
11 T1, 2019
Bài 4 – Cầu siêu cho vong linh gia tiên tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

Đức Phật dạy, nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo các nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Lễ cầu siêu cho vong linh

0 9

Bài 4 – Cầu siêu cho vong linh gia tiên tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

11 T1, 2019
11 T1, 2019
Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu)

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Lễ cầu siêu vong linh tại chùa

0 23

Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu)