[Video “Tứ như ý túc là gì?” được trích trong video bài giảng Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 130 được giảng vào ngày 14/14/Đinh Dậu]
Tứ như ý tức (Tứ thần túc) là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tuệ như ý túc.
Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 99, có đoạn: “Như Lai đã tiến tu Tứ như ý túc, đã lập đi lập lại nhiều lần, đã thực hành Tứ như ý túc một cách toàn diện, đã lấy Tứ như ý túc làm chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nương tựa, đã tạo trữ chắc chắn nó ở trong tâm. Khi Tứ như ý túc ở nơi Như Lai đã viên mãn như thế, nếu Như Lai mong muốn tuổi thọ lâu bền một kiếp hoặc nhiều hơn một kiếp cũng rất là dễ dàng, không khó khăn gì!”

>>> Kéo dài tuổi thọ đúng cách tại đây!

Quả thật, nếu Đức Thế Tôn kéo dài tuổi thọ thì đó là điều vô cùng phước lành cho chư Thiên và loài người. Nhưng tại sao Ngài lại không dùng Tứ như ý túc để kéo dài thọ mạng của mình?
Trong video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn lý do tại sao Đức Phật không tiếp tục trụ thế cõi Sa bà mà lại nhập Niết bàn khi Ngài 80 tuổi.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *