09 T9, 2021

Tai họa từ đâu ra? Làm sao để tiêu trừ hoạn nạn?

Trong cuộc đời của mỗi người, chẳng mấy ai không gặp phải tai ương, hoạn họa. Vậy những hoạn nạn đó từ đâu mà ra? Làm sao để thoát khỏi tai ương, hoạn họa?

284 1
7

09 T9, 2021

Tai họa từ đâu ra? Làm sao để tiêu trừ hoạn nạn?

Trong cuộc đời của mỗi người, chẳng mấy ai không gặp phải tai ương, hoạn họa. Vậy những hoạn nạn đó từ đâu mà ra? Làm sao để thoát khỏi tai ương, hoạn họa?

284 1
7

Bình luận (1)