Sau khi chết, chúng sinh đi tái sinh vào cảnh giới nào là tùy theo nghiệp đã tích lũy. Cho nên, nghiệp “tạo” thân chúng sinh. Chúng ta có thể tạo nghiệp làm người, nghiệp làm thú, nghiệp làm ngạ quỷ, tạo nghiệp địa ngục, nghiệp chư Thiên chư Thần, hoặc tạo nghiệp thanh tịnh về cõi Phật.

Thân chúng sinh còn được gọi là thân ngũ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Trong đó, sắc uẩn là thân bằng vật chất, do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Thọ uẩn là dòng cảm thọ nơi thân và tâm. Tưởng uẩn là tư tưởng. Hành uẩn là dòng suy nghĩ, tác ý và các sự vận hành trong thân. Thức uẩn là sự phân biệt, nhận thức của chúng sinh. Một chúng sinh là do 5 uẩn này hợp lại mà thành, nếu phân ra thì không gọi là chúng sinh.

Sau khi chết, thần thức có đi tái sinh không?
Sau khi chết, thần thức có đi tái sinh không? (ảnh minh họa)

Đức Phật dạy rằng, chúng sinh hằng đi theo nghiệp của mình và thức uẩn sẽ đi tìm cảnh giới tái sinh theo nghiệp ấy. Vậy, sau khi chết, thần thức có lìa khỏi ngũ uẩn để đi tái sinh không?
Trên đây là sự giảng trạch của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về sự tái sinh của thần thức sau khi chết.

Các bài bạn nên xem:

Người chết ăn gì, uống gì và họ có thật sự hưởng được đồ cúng không?

Ai rồi cũng phải chết, vậy chúng ta sống vì điều gì?

Nghiệp gì phải chết trẻ, sống không thọ? Nghe để biết về tuổi thọ của con người

Gia đình nên làm gì khi có người ốm sắp chết?

Pháp thoại: “Quả báo chết trùng” – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận