13 T11, 2021

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 08/10/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

24 0
1

Bình luận (0)