14 T9, 2021

Pháp thoại "Phước báu từ tâm cung kính"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

86 1
2

14 T9, 2021

Pháp thoại "Phước báu từ tâm cung kính"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

86 1
2

Bình luận (1)