14 T4, 2020

Phước báu của người tại gia và phước báu của người xuất gia

Tam Bảo là ruộng phước tối thượng cho chúng sinh gieo trồng. Người tại gia nếu biết nương vào ruộng phước này mà làm những việc phước thiện...

1 0
0

14 T4, 2020

Phước báu của người tại gia và phước báu của người xuất gia

Tam Bảo là ruộng phước tối thượng cho chúng sinh gieo trồng. Người tại gia nếu biết nương vào ruộng phước này mà làm những việc phước thiện...

1 0
0

Bình luận (0)